سومین کارگاه از مجموعهTalkWalk


اساتید: Stefano Paiocchi  / Arian Hakimi Nejad
دستیار: پوریا بنی آدم


تاریخ برگزاری: 27 آذر ماه  الی 3  دی ماه 1395

دانشجویان:
بهار باقری/ حامد زاهدمنش/ پانیذ فرخ سیر/ آرمان نجاری/ هومان سالیانی/ شایان ادهم/ رسول فتح الهی/ آرمین بادیان/ شبنم خضری