درباره پذیرایی DE L'HOSPITALITÉ

استاد: ریچارد اسکوفیه / فردریک بورل / سینا عابدی

تاریخ برگزاری:  7 الی 13 مرداد ماه 1395

دانشجویان:

حامد عبدلله زاده /  آیدا عباسی  /  محمد مرعشی پور /  آرزو رجایی  /  الهه حسینی  /  حسین مرادی  /  آرمین بادیان /  سیدعلی معظمی کندی  /  مهتاب مونسان /  میعاد میراب /  سید سام حمیدی  /  مهرناز فراهانی /  مریم معصومه برادران دیل مقانی  /  عطا برهان صدیق  /  مهرزاد صمدی  /  سارا بیات  /  نیما ظهیری /  فرهنگ علی پور