آتلیه تهران های نامرئی

 

اساتید:   امیرحسین طاهری / روژیا فروهر

تاریخ برگزاری:  6 خرداد تا  15 مهرماه ماه 1395

دانشجویان:

سینا دانا / فرشاد حبیبی  /  فرهنگ علی پور /  بهناز مترجم  /  داوود محمدحسن  /  مهتا امین علی /  علی خرقانیان  /  فاطمه محمودیار / یکتا صادقی / پرنا معلومی /  سید ایمان سید تربتی /  نهال جعفری /  پوریا علی قارداشی /  دانیال فزونی /  حسین پنجه پور /  حدیثه باجلان / نیلوفر پورکریمی دریاکناری  /  سروناز یساری