زمینه همکاری:

- سخنران نشست: شیوه آموزش معماری دهه 40 و 50
سخنران: گیتی اعتماد- ایرج اعتصام- بهرام فریور صدری
زمان :شنبه 7 تیرماه 1393

 
بیوگرافی:


متولد 1322 شیراز

سوابق تحصیلی:
•اخذ مدرك كارشناسی ارشد معماری از دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1345
•اخذ مدرك دكترای شهرسازی از دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1352

 

عناوین و سمت ها:


•رئیس هیات مدیره مهندسین مشاور طرح و معماری
•نایب رئیس انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز
•عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران

مشاغل و مسئولیت ها :

•كارشناس دفتر فنی وزارت كشور 1348-1346
•مدرس دانشگاه شیراز 1348
•كارشناس معماری و شهرسازی در مهندسان مشاور 1351-1346
•استادیار و مدیر گروه شهرسازی دانشگاه ملی ایران، تهران 1359-1351

فعالیت ها:

•استاد راهنمای رساله های دكترا و فوق لیسانس در دانشگاه های مختلف
•طراحی و نظارت پروژه های معماری و شهرسازی

آثار تالیفی:

•تالیف كتاب شهرنشینی در ایران، انتشارات آگاه
•ترجمه كتاب جغرافیای شهری اثر جانسون، انتشارات دانشگاه ملی ایران
•ترجمه كتاب توسعه و توسعه نیافتگی اثر فورتادو، انتشارات دانشگاه ملی ایران
•ترجمه مقالاتی در كتاب مفهوم شهر یك و دو
•ارائه ده ها مقاله در زمینه معماری و شهرسازی در همایش ها و انتشارات تخصصی 1384-1353