زمینه همکاری:

سخنران نشست : معماری و تجلی معنا در سینمای معناگرا
زمان : سه شنبه 7 بهمن 1393