زمینه همکاری:

تدریس دوره  مقایسه تطبیقی تاریخ شهرسازی و معماری در ایران و اروپا 

 

بیوگرافی:

دكتر جهانشاه پاکزاد ،متولد 1328 است. وي دیپلم ریاضی متوسطه را  از دبیرستان بیسمارک هانور، آلماناخذ كرده است و در همان  كشور در مقطع كارشناسي ارشد  پيوسته در رشته معماري در دانشگاه هانور آلمان به تحصيل پرداخت.او نيز دكتري رشته مهندسي شهرسازي را از  همان دانشگاه اخذ كرده است. نامبرده هم اكنون عضو هيئت علمي و دانشیار گروه شهرسازي, دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه شهيد بهشتي مي باشد.
گروه : هنر
رشته : معماري
گرايش : مهندسي شهرسازي
تحصيلات رسمي و حرفه اي : سوابق تحصیلی جهانشاه پاکزاد : دیپلم  ریاضی متوسطه - دبیرستان بیسمارک
هانور، آلمان کارشناسی ارشد پیوسته معماری/شهرسازی (طراحی شهری)
 - دانشگاه هانور، آلمان دکترای
مهندسی شهرسازی (طراحی شهری) - دانشگاه هانور، آلمان رساله ها:
علل تغییر ساختار شهرهای سنتی
ایران به شهر سرمایه داری، برای اخذ درجه دکترای طراحی شهری، دانشگاه  هانور، آلمان. مشکلات شهر و  شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه، برای اخذ درجه کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه هانور، آلمان.

مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : سوابق کاري و اجرايي و مديريتي جهانشاه پاکزاد به ترتيب زير است: ...
1386- طرح تفصيلي حوزه ي مياني شرقي شهر مشهد، مهندسين مشاور آرمانشهر ...
1386- طراحي شهري خيابان مدائن تهران، مهندسين مشاور نقش محيط
1384- طراحي شهري ساحل رودخانه تجن ساري، مهندسين مشاور نقش محيط
13۸0- طراحي شهري و طراحي  850 واحد مسکوني در شهرک ميدان تير تبريز، مهندسين مشاور دکتر پاکزاد و همکاران
1376-  تهيه نقشه هاي فاز اجرايي شهرک کوثر، مهندسين مشاور دکتر پاکزاد و همکاران
1376- طراحي شهري و طراحي 850 واحد مسکوني شهرک کوثر در سوهانک تهران، مهندسين
مشاور دکتر پاکزاد و همکاران
1375-1374- طراحي شهري و طراحي 5000 واحد مسکوني براي  شهرک ناز کرج، مهندسين مشاور دکتر پاکزاد و همکاران
1380- طراحي شهري مرکز شهر بابلسر،  مهندسين مشاور نقش محيط
1372- طرح آماده¬سازي اراضي سيلک کاشان (638 هکتار)،  مهندسين مشاور پاتياو
1372- طرح آماده¬سازي شهرک سام و زال در قشم (90 هکتار)، مهندسين  مشاور آهون
1371- طرح آماده¬سازي در پارس آباد مغان (39 هکتار)، مهندسين مشاور شباک
1371-  طرح آماده سازي اراضي در شهر گرمي دشت مغان (80 هکتار)، مهندسين مشاور شباک
1371-  طرح آماده سازي اراضي شمال بيله سوار دشت مغان (86هکتار)، مهندسين مشاور شباک
1367- مجتمع مسکوني کرکوند فولاد مبارکه (28 هکتار)، مهندسين مشاور فن و هنر (سورفاس سابق)
1367-1366- طرح آماده سازي اراضي شهرک شهيد مدني همدان (342 هکتار)، مهندسين مشاور  فن و هنر (سورفاس سابق)
1366- طرح آماده  سازي اراضي شهرک المهدي مهديشهر (7/6 هکتار)،  مهندسين مشاور فن و هنر (سورفاس سابق)
1366- طرح آماده  سازي اراضي شرق شاهرود  (50 کيلومتر)، مهندسين مشاور فن و هنر (سورفاس سابق)
1364- طرح آماده  سازي اراضي مسکوني  زعفرانيه 2 تبريز (82 هکتار)، مشاور فن و هنر (سورفاس سابق) 
1358-1357- طراحي فاز يک و دو  شهرک جمهوري اسلامي ايران (دو هزار واحد مايار)، مشاور فن و هنر (سورفاس سابق)
1357- طراحي  فاز يک و دو محوطه مجتمع مسکوني نيروي هوايي در شيراز، مشاور فن و هنر (سورفاس سابق)
1356 - طراحي فاز يک و دو شهرک شوش تهران (ريما)، مشاور فن و هنر (سورفاس سابق)
1356-  طراحي فاز يک و دو مجتمع مسکوني کارمندان برق منطقه¬اي اصفهان، مهندسين مشاور فن و هنر  (سورفاس سابق)
1368- طرح بازسازي، توسعه و تکميل شهر رفيع در دشت آزادگان، دفتر فني آموزشي  پژوهشي دانشکده معماري و شهرسازي شهيد بهشتي
1366- طرح بازسازي، توسعه و تکميل  روستاي ابوحميظه در دشت آزادگان، دفتر فني آموزشي پژوهشي دانشکده معماري و شهرسازي شهيد بهشتي طرح توسعه و تکميل شهر بستان (بازسازي مناطق جنگي)، دفتر فني آموزشي پژوهشي  دانشکده معماري و شهرسازي شهيد بهشتي
1363-1362- طرح جامع و تفصيلي شهرک کارکنان  مجتمع فولاد مبارکه (اراضي کرکوند)، دفتر فني آموزشي پژوهشي دانشکده معماري و شهرسازي  شهيد بهشتي
1360-1359- مکان¬يابي و طراحي اردوگاه¬ها جهت اسکان موقت مهاجرين جنگي در نجف آباد، اصفهان، آباده، نطنز، راوند، قمصر، نائين، بروجن، بنياد امور مهاجرين جنگي  
1358-1357 - طراحي محوطه¬هاي شهرک¬هاي شهيد فکوري، شهيد چمران و پارچين (تهران)، شرکت جرج کلهر ـ  موباگ انترناشنال
1357-1356- طرح جامع شهر سمنان، مهندسين مشاور طرح و پژوهش 1357-
1356- طرح جامع و تفصيلي شهر لنگرود، مهندسين مشاور طرح و پژوهش
1357-1356- طرح جامع و تفصيلي شهر لاهيجان، مهندسين مشاور طرح و پژوهش
1357-1356- طرح  تفصيلي شهر رشت، مهندسين مشاور طرح و پژوهش
1355-1354- طرح جامع محله  لانگ دررورنه (بوخوم)، شرکت راينهاردهسه در آلمان 
1355-1354- طرح بهسازي شهر وردن،  شرکت راينهاردهسه در آلمان
1355-1354- مجتمع مسکوني گاربسن (هانور)، شرکت  راينهاردهسه در آلمان عضو هيأت علمي دانشکده معماري وشهرسازي، دانشگاه شهيد بهشتي  عضويت در مراکز علمي و پژوهشي : - عضو هيئت علمي همايش زنان معمار و شهرساز
1386-  عضو هيات امناي انجمن در شرف تأسيس طراحان شهري ايران
1386- عضو شوراي علمي هزار  شهر ايراني، فرهنگستان هنر
1386- عضو هيئت علمي همايش توسعه نظام اجرايي
1385-  عضو هيئت علمي همايش شهر و ورزش
1385- عضو هيئت داوري مسابقه معماري ـ  شهرسازي طراحي اراضي 21 هکتاري حضرت خضرنبي شهرقم، سازمان مسکن و شهرسازي  استان قم
1385- عضو کميته تخصصي گسترش علوم انساني دانشگاه آزاد  (دفتر گسترش آموزش عالي)
1384- عضو هيئت هدايت و نظارت تدوين ضوابط مکان يابي  ايستگاه هاي اتوبوس درون شهري و الگوهاي طراحي آن در کشور، سازمان شهرداري ها  و دهياري هاي کشور
1384- عضو هيئت علمي همايش سيماو منظر شهري، تجارب  جهاني و چشم اندازهاي آن 1384- عضو هيئت علمي همايش بين المللي شهرهاي جديد ...
1381- عضو هيئت تحريريه مجله هنرهاي زيبا، نشريه علمي ـ پژوهشي دانشکده هنرهاي زيبا،  دانشگاه تهران ...-
1381- عضو هيئت تحريريه مجله هفت شهر، فصلنامه عمران و بهسازي شهري وزارت مسکن و شهرسازي ...-
1379- عضو هيئت تحريريه مجله مديريت شهري، فصلنامه پژوهشي ـ تحليلي ـ آموزشي
1380-1375- مشاور طراحي شهري سازمان زيبا سازي  شهرداري تهران
1375-1374- مشاور عالي بنياد تعاون ساحفاجا شهرک قائم سوهانک تهران
1374-1372- مشاور عالي شرکت¬هاي تعاوني هفت¬گانه در شمال سعات¬آباد
فعاليتهاي آموزشي : سوابق تدریسی و آموزشي جهانشاه پاکزاد به قرار زير است: دوره های
آموزشی برای نهادها
1385- آشنایی با طراحی فضاهای شهری، مدیران ادارات زیبا سازی
مناطق شهرداری تهران، سازمان زیبا سازی

1380- آشنایی با معماری اسلامی، مدیران  ادارات کل مسکن و شهرسازی استان یزد، یزد، دی ماه.
1380- آشنایی با طراحی شهری ، کارشناسان ارشد ادارات کل مسکن و شهرسازی استان اصفهان، اصفهان، مهرماه.
1380- ساز و کارها و شیوه¬های شهرسازانه تفکیک اراضی، جامعه مهندسان شهرساز.  تهران، تیرماه.
1379- آشنایی با طراحی شهری در شهرهای جدید، مدیران ادارات کل  مسکن و شهرسازی، آبان.
1378- آشنایی با معماری. مدیران و کارشناسان سازمان¬های  مسکن استان ها، مهر.  آرا و گرايشهاي خاص : زمینه تخصصی جهانشاه پاکزاد به قرار زير است: تألیفات: طرح های
پژوهشی 
1386- تدوين شرح خدمات طراحي شهري در مقياس طرح¬هاي شهري، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن جایگاه طراحی شهری در نظام برنامه¬ریزی شهری ایران در همکاری با مهندسین  مشاور شارمند برای وزارت مسکن و شهرسازی (دفتر مطالعاتی و تحقیقاتی) تدوین اصول و ضوابط  طراحی فضاهای شهری برای وزارت مسکن و شهرسازی (دفتر مطالعاتی وتحقیقاتی)  
1384-1382-  ساماندهي ايستگاه هاي اتوبوس شهري، سازمان شهرداري¬هاي كشور اثاثه (مبلمان) شهری  در ایران برای وزارت مسکن و شهرسازی (دفتر مطالعات و تحقیقات)  چگونگي عرضه آثار : - تعداد مقالات علمی منتشر شده: 27 مورد تعداد میزگرد ها:4  مورد تعداد سمينارهاي علمي : 4 مورد
________________________________________
آثار :
    1  تاریخ شهر اروپا تا انقلاب صنعتی
      ويژگي اثر : پاکزاد، جهانشاه (آماده چاپ
2  تاریخ شهر ایران تا قرن نوزدهم
      ويژگي اثر : پاکزاد، جهانشاه (آماده چاپ
3  تاریخ شهر در مشرق زمین (ایران)،
      ويژگي اثر : جزوه درسي - دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
4  تاریخ شهر در مغرب زمین تا انقلاب صنعتی،
      ويژگي اثر : جزوه درسي - دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
5  راهنمای طراحی فضاهای شهری
      ويژگي اثر : انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی-1383
6  رعت 30 (30 Tempo)
      ويژگي اثر : مترجم: جهانشاه پاکزاد، انتشارات سازمان شهرداریها. -1384
7  زیباشناختی در معماری،
      ويژگي اثر : گروتر، یورگن (1375). مترجم: جهانشاه پاکزاد، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
8  سیر اندیشه¬ها در شهرسازی (جلد اول)
      ويژگي اثر : انتشارات شهر های جدید-1386
9  سیر اندیشه¬ها در شهرسازی (جلد دوم)
      ويژگي اثر : انتشارات شهر های جدید-زير چاپ
10  سیر اندیشه¬ها در شهرسازی نوین،
      ويژگي اثر : جزوه درسي - دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
11  ضوابط سازمان نوسازی و تجهیز و توسعه مدارس،
      ويژگي اثر : جزوه درسي - دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
12  مبانی طراحی فضاهای شهری
      ويژگي اثر : جزوه درسي - دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
13  مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری
      ويژگي اثر : انتشارات شهیدی-1385
14  مجموعه مقالات در باب طراحی شهری
      ويژگي اثر : انتشارات شهیدی-1386
15  مجموعه مقالات در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری
      ويژگي اثر : انتشارات شهیدی-1386
16  معماری برای نوجوانان، اهرام مصر،
      ويژگي اثر : انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.1371
17  معماری برای نوجوانان، شهررومی
      ويژگي اثر : انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان-1374

________________________________________