انسيه خمسه

 دانش آموخته كارشناسي ارشد معماري از دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي مي باشد
وي عضو موسس و مدير عامل شركت تجربه بنيادين معماري از سال ١٣٨٦ تاكنون مي باشد.
وي همچنين از سال ١٣٨٤ تاكنون به عنوان مدرس مدعو درواحد هاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي تهران به تدريس دروس
طراحي معماري پرداخته است.
اثار و پروژهاي وي كه در غالب دفتر معماري تجربه بنيادين معماري انجام شده اند علاوه بر چاپ در نشريات و سايت هاي
داخلي و خارجي برنده جوايزو عناوين مختلف به شرح ذيل گشته اند:
جايزه اول معمار ١٣٩٠ در بخش ساختمانهاي عمومي،جايزه سوم معمار ١٣٩٣ در بخش ساختمانهاي عمومي ،مدال برنز
در سال ٢٠١٣ ،فيناليست فستيوال "IAKS" و سازمان بينالمللي ساختمانهاي ورزشي "IOC" طراحي كميته جهاني المپيك
در سال ٢٠١١ WAF جهاني معماري
وي همچنين در سخنراني ها و نمايشگاه هايي با محوريت مباحث نظري معماري ، نمايش و معرفي آثار معماري دفتر تجربه
بنيادين معماري شركت داشته است .