زمینه همکاری:

سخنران نشست: لزوم رعایت نمادگرایی معاصر در سنت معماری مساجد
سخنران: احمد خوشنویس, محمد حسین خوشنویس
زمان: 7 آبان 1393

 

بیوگرافی:

 1356 ورود به دانشكده هنرهايزيبا جهت كارشناسي ارشد پيوسته معماري

 1367 فارغ‌التحصيل دركارشناسي ارشد مهندسي معماري. رساله در طراحي حرم ائمه بقيع عليهم السلام در مدينهو احراز موفقيت در امتحان اعزام دانشجو به خارج براي مقطع دكتري

 1369 اعزامبه عنوان بورسيه تحصيلي خارج از كشور ازوزارت علوم تحقيقات و فنآوريجهت تحصيل در دكتري معماري در دانشگاهنيوساوت ولز سيدني در استراليا، رساله در تغییر کاربری مناسب بناهای تاریخی. 

 1374 عضو هيئت علمي دانشگاهبين‌المللي امام خميني ره در قزوين و مدير گروه معماري و مسئول راه‌اندازي دانشكدهمعماري و شهرسازي اين دانشگاهاز (74 تا 81). 

 1376 اخذ مدرك دكتري تخصصيمعماري در مرمت و بازنده‌سازي بناهاي تاريخي. 

 1383 مدير گروه مرمت بناهايتاريخي دانشگاه بين‌الملل امام خميني ره در قزويناز (83 تا 86). 

 1383 همكاري با گروهی ازاساتید دانشگاه در تأسیس پژوهشکده نظر با مجوز وزارت علوم تحقیقات و فنآوری و عضويتدر هيئت تحريريه مجله باغ نظر از طرف اين پژوهشكده. 

 1385 رییس پژوهشکده ابنیه وبافتهای فرهنگی تاریخی، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری. 

 1386 مدير مسئول مجله علميترويجي اثر- سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري