زمینه همکاری:


سخنران نشست بررسی معماری معاصر ایران و ژاپن
سخنرانان:ریچی میاکه, امیر حسین طاهری، محمدرضا قدوسی، احسان حسینی و نشید نبیان
زمان: 17 تیر 1393