نشست Zaha Hadid, a life whitout Compromise
سخنرانان:  هومن طالبی، پیمان اسماعیل پور
به مناسبت ترجمه و انتشار کتاب 
معماري و ديالوگ  /  زاها حديد و هانس اولريش اولبريست

زمان بر گزاری : پنجشنبه  15 تیر
ساعت: 
18:00 الی 20:00
مکان: کانون معماران معاصر

ظرفیت این نشست تکمیل است.