نشست :مدل های آموزشی رادیکال ; کلمبیا در دوران مدیریت برنارد شومی (استودیوی بی کاغذ) و با آموزش معماری در ایران باید چه کرد؟

سخنران: پویان روحی


زمان برگزاری: پنج شنبه 16 دی ماه ۹۵
ساعت : 17 الی 20

ظرفیت تکمیل شد