1-وام تحصیلی (Ioan)
2-بورسیه تحصیلی (Scholarship)
3-دستیار تحقیقات/ دستیار استاد/دستیار اداری اجرایی (Research Assistantship) 
4-بورسیه دانشجویان کانون
بورسیه تحصیلی و انواع کمک هزینه های مدرسه

وام تحصیلی (Ioan)
کانون معماران معاصر با همکاری بانک ها و موسسات مالی شرایط پرداخت ویژه ای را در قالب وام های اعتباری با نرخ سود معمول بانک ها و بازپرداخت یک ساله برای کلیه شرکت کنندگان مدرسه فراهم کرده است.
در ضمن پرداخت شهریه به صورت اقساط ماهانه (در چهار ماه) بدون سود بانکی نیز امکانپذیر است.

بورسیه تحصیلی (Scholarship)
- مدرسه معماری CAAI در پایان هر ترم تحصیلی (2 بار در سال)  به پنج نفر از دانشجویان مستعد و ممتاز دوره در قالب Award، کمک هزینه ی شهریه ی کامل پرداخت می کند.
این جایزه توسط دفاتر و شرکت های مطرح معماری و ساختمان به عنوان حامیان رشد و توسعه دانش معماری پرداخت می شود. به زودی لیست حامیان در سایت کانون اعلام خواهد شد.

- به انتخاب شورای علمی مدرسه، به 2 نفر از دانشجویانی که بهترین پورتفولیوها را ارسال کنند، بورسیه یا کمک هزینه ی ثبت نام تعلق می گیرد.

دستیار تحقیقات/ دستیار استاد/دستیار اداری اجرایی (Research Assistantship)
به افرادی که حداکثر بیست ساعت در هفته به عنوان دستیار تحقیقات/ دستیار استاد و یا دستیار اداری اجرایی در کانون فعالیت کنند، تا سقف 20% مبلغ شهریه، کمک هزینه تعلق می گیرد.

بورسیه دانشجویان کانون
- به دانشجویانی که حداقل در سه دوره آموزشی (عملی)  کانون معماران معاصر شرکت کرده اند با ارائه ی گواهینامه های پایان دوره، 10% مبلغ شهریه، کمک هزینه تحصیلی تعلق می گیرد.